Announcement

Phạm Quang Tuấn

Posted by TeamPages Admin on Apr 26 2021 at 06:39AM PDT
image

Tôi là Phạm Quang Tuấn CEO của phân tích tài chính. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức.
Địa chỉ: N06b1 thành thái, dịch vụ hậu, cầu giấy, Hà Nội
SĐT: 09324234324
Website: https://phantichtaichinh.com/
Hastag: #phantichtaichinh #taichinh
Facebook: https://www.facebook.com/phantichtaichinhcom/

Comments

There are no comments for this announcement.