News & Announcements

Phạm Quang Tuấn

by TeamPages Admin, 2021-04-26T06:39:58.000-07:00April 26 2021, at 06:39 AM PDT

image Tôi là Phạm Quang Tuấn CEO của phân tích tài chính. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức.
Địa ch... [more]

Team Record

wins

0

losses

0

ties

0

Schedule

 

Photo Albums

No photos are uploaded at the moment.
quangtuanceo haven't uploaded any videos yet.