Game Summary

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
LogoCoke Zero                   12
LogoTouchet Gardena Lions                   4

Game Stats

Touchet Gardena Lions

The privacy settings of Touchet Gardena Lions do not allow you to view their statistics.

Coke Zero

The privacy settings of Coke Zero do not allow you to view their statistics.

Back to event page

Sponsors